...

Regulamin

Top Image Bottom Image

OGÓLNE WARUNKI

1. Przepisy ogólne
Te warunki odnoszą się do zakupu w sklepie internetowym www.polandweed.pl
Warunki określają i wyjaśniają prawa i obowiązki sprzedawcy.
Sklep internetowy PolandWeed, prowadzony jest przez Zygmunt Wojtuń prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zygmunt Wojtuń WZ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6221357560
Firma Zygmunt Wojtuń WZ, ma siedzibę w miejscowości:
Wrocław 50-020, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 62/1b
Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z prawem polskim. Adres mailowy : kontakt@polandweed.pl

2.Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są towary wymienione w zamówieniu. Wielkość, skład i inne informacje zawarte są na stronie internetowej wrocweed.pl oraz w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Informacje są dobrowolne i oparte na danych od producentów.

3. Informacje o umowie i warunkach działalności

Zawierając umowę zakupu kupujący potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami, które obejmują Ogólne Warunki Umowy, Regulaminu roszczenie i Politykę prywatności. Kupujący jest powiadamiany o tych warunkach i ma możliwość zapoznania się z nimi w odpowiednim czasie przed złożeniem zamówienia. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy.
Umowa zostaje zawarta w języku polskim, chyba że okoliczności sprzedającego lub kupującego ją uniemożliwią, umowa może zostać zawarta również w innym języku dla stron. Podpisana umowa jest archiwizowana przez sprzedającego w celu pomyślnego jej wykonania i nie jest dostępna dla stron trzecich. Niniejsze zasady i warunki są wyświetlane na stronie internetowej naszego sklepu internetowego, umożliwiając archiwizację i reprodukcję przez kupujących.

4. Miejsce wykonania
Miejscem świadczenia jest miejsce, w którym sprzedawca przekazuje towar przewoźnikowi – firmie spedycyjnej.
Zamawianie i kontraktowanie
a) Zamówienie jest projektem umowy kupna, którego przedmiotem są towary wymienione w zamówieniu.
b)Sprzedawca wysyła odpowiedź elektroniczną do kupującego po otrzymaniu zamówienia potwierdzającego dostarczenie zamówienia.
c) Po potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru do Nabywcy w rozsądnym terminie, w zależności od ilości towaru na stanie.
d) Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy poprzez wysłanie powiadomienia o anulowaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedawcy wymienionego na serwerze w sekcji kontaktów. Unieważnienie zamówienia jest skuteczne, jeśli zostanie dostarczone sprzedawcy, zanim sprzedawca przekaże towar kupującemu.
e) Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, nawet jeśli złożył zamówienie na towary. W takim przypadku pełna kwota zapłacona przez kupującego za to zamówienie zostaje jednak utracona na rzecz sprzedającego.

5. Cena i płatność
Ceny podane na stronie internetowej wrocweed.pl obowiązują w momencie składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do błędów i zmian cen w związku ze zmianą ceny w ciągu dnia, błędem administratora lub systemu elektronicznego, w przypadku zmiany stawki, znaczącej inflacji lub znaczących zmian w warunkach dostawy dostawcy i innych dostawców towarów.
Cena zakupu zostanie uznana za zapłaconą dopiero po zaksięgowaniu całej ceny zakupu za odrębną część dostawy na rachunek sprzedającego lub poprzez zapłacenie pełnej kwoty w gotówce pracownikowi firmy transportowej. Faktura wystawiona na podstawie umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym służy również jako dokument podatkowy i dowód dostawy. Kupujący może przyjąć towar tylko po całkowitej zapłacie, chyba że uzgodniono inaczej. Ilość towarów jest zapisywana na miejscu wskazanym przez kupującego.
Jeśli kupujący dokona płatności z góry, a sprzedawca nie jest w stanie zabezpieczyć dostawy wybranego towaru w uzgodnionym terminie, sprzedawca natychmiast zwróci klientowi wykonanie w uzgodniony sposób. Limit czasu zależy od metody zwrotu (przelew, przelew pocztowy).

6. Dostawa towarów, przeniesienie własności i ryzyko uszkodzenia towarów
1. Czas dostawy wynosi 48 godzin od potwierdzonej daty dostawy przez dostawcę.
2.W przypadku, gdy zamówiony towar nie zostanie dostarczony przez przewoźnika w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia, kupujący zawiadamia sprzedawcę i jednocześnie informuje o wstępnej dacie kolejnej dostawy lub oferuję inny produkt, porównywalny z oryginałem. W takim przypadku sprzedawca musi jednak uzyskać zgodę kupującego.
3.Miejscem dostawy jest adres wskazany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym. Przesyłki towarów zawsze zawierają dokument podatkowy.
4.Kupujący jest zobowiązany do przejęcia zamówionego towaru.

7. Warunki transportu i opłaty pocztowe
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Santander Bank
Nr. Konta : 20 1090 1160 0000 0001 4305 9507
Nazwa odbiorcy : Zygmunt Wojtuń WZ, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 62/1b
Czas dostawy wynosi 48 godzin od potwierdzonej daty dostarczenia przez dostawcę. Przyjmując towar, kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie powiadomić o tym firmę Zygmunt Wojtuń WZ drogą e-mailową na adres kontakt@polandweed.pl
W przypadku naruszenia opakowania z nieuprawnionym dostępem przesyłkę zaleca się nie przyjmować.
Przyjmując przesyłki, kupujący potwierdza, że przesyłka spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.

8. Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
żądać usunięcia wady
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w 1. Regulaminu.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 62/1b,  50-020 Wrocław.
Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w 1. Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

9. Odstąpienie od umowy
Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Produkt należy odesłać na nasz adres. Koszty przesyłki pokrywa klient. Nie przyjmujemy zwrotów za zaliczeniem pocztowy. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu nieuszkodzonego, nieużywanego oraz w stanie niezmienionym wraz z paragonem sprzedaży lub fakturą VAT. Zwrot pieniędzy następuje przelewem lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni.
Odstąpienie od umowy nie dotyczy sytuacji w których: – towar lub jego opakowanie zostało naruszone – w innych przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

10. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktu jest paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności od opcji wybranej przez Kupującego.
Użytkownik sklepu internetowego Wrocweed.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez: Zygmunt Wojtuń WZ w tym świadczonych usług oraz oferowanych produktów zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
Znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.